Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

7326 Sayılı Kanunla Getirilen Borç Yapılandırması
Çarşamba, 16 Haziran 2021 07:43

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre;

1. 30/04/2021 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle,ödenmesi gerektiği hâlde 9 Haziran 2021 tarihinde kadar ödenmemiş olan; esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara,birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hainde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

2. Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır.

3. Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai sonunda bitecektir.

4- Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

5- Borçluların belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

6- Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanacaktır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden ise vazgeçilecektir.


 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Başkandan Mesaj


Değerli ziyaretçiler Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Web sitemize hoş geldiniz.

25 Eylül 2021'de kaybettiğimiz odamızın efsane başkanı İsmail Bulur ağabeyimizi rahmet ve minnetle anarak; onun çizgisinde, yapmış olduğu görevi hız kesmeden devam ettireceğiz.

Devamı...