Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU
Salı, 06 Haziran 2017 07:14

15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrası işleri bozulan ve kamuya olan borçlarını ödeme zorluğu çeken esnaf ve sanatkârlarımızın söz konusu borçlarını yeniden yapılandırmalarına imkân sağlayan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunda, borçların yeniden yapılandırılma şartları aşağıdaki gibidir.

1. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından;

- Maliye Bakanlığı,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

- İl Özel İdareleri

- Belediyeler

2. Alacak türü açısından;

- Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları,

- Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu;

- Belediyelere ve büyükşehir belediyelerine olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri kapsamda bulunmaktadır.

 

3. Süre açısından;

-        31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gereken beyannameler

- 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi, resim, harçlar;

- Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları

- 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

- 2017 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti, 2017 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. taksiti ile gelir vergisinin 2. taksiti ödeme vadelerinin henüz geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamında değildir.

- 6736 sayılı Kanuna başvuruda bulunanlar, bu Kanundan yararlanamayacaklardır. Bu nedenle, daha önce 6736 sayılı Kanuna başvurmuş olanların, yapılandırılan borçlarının ilk iki taksitini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.  Aksi halde bu kişilerin yapılandırmaları iptal edileceği gibi 7020 sayılı Kanundan yararlanma olanakları da olmadığından borçların yapılandırma öncesindeki tutarlarıyla ödenmesi gerekecektir.

 

4. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.

Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

5. Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde, hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

Örneğin, 1.000 TL olan borç aslına 300 TL gecikme zammı tahakkuk ettirilmiş, yapılandırma kapsamında silinen 300 TL tutarındaki gecikme zammı yerine 150 TL tutarında güncelleme faizi hesaplanmış olsun. 1.150 TL olarak yapılandırılmış olan borç toplamının peşin ödenmesi halinde 150 TL olan güncelleme faizinin de yarısı silinecek ve toplam borç 1.075 TL olarak peşin ödenecektir.

6. Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

7. Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

8. İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

9. Diğer taraftan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.
Bu hükmünden yararlanılabilmesi için;
Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
Ödenmesi gereken tutarların, öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
Ayrıca borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.
Bununla beraber Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da konfederasyona kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan gecikme zamlarının tahsilinden de vazgeçilmiştir.
 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Başkandan Mesaj


Sayın ziyaretçiler Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Web sitemize hoş geldiniz.

Dünyamızda değişim süreçlerini hızlandıran en önemli etkenlerden biri olan internet dünyası artık herkes tarafından kullanılmaktadır.

Devamı...